USA Immigration Law Firm

Byenveni sou sit wèb nou

Nou se yon firm avoka ki bay sèvis sitwayènte ak imigrasyon Ozetazini. Nou lokalize nan Fort-Lauderdale, Florida. Nou bay sèvis imigrasyon à tout moun ki Ozetazini oubyèn andèyo peyi a. Nou se yon firm avoka ki chaje ak èksperyans ki la pou sèvi chak kliyan. Antanke yon kliyan, ou gènyen akse direk e pesonel a avoka imigrasyon k’ap travay sou ka’w. N’ap chèche rèzoud pwoblèm imigrasyon’w lan avek mèyè solisyon ke’l rèkomande. Chwazi nan kategori agoch la pou plis detay sou difèran ka imigrasyon.

Get In Touch

Fort Lauderdale Immigration Lawyers

1. Board Certified

William Gerstein is board certified as an expert in immigration and nationality law by The Florida Bar.

2. Personal Attention

Our policy is that every client speaks with an attorney. Attorneys handle your case, not assistants. Our assistants serve to help us in assembling your case and gathering information. Attorneys make all decisions and communicate important information to our clients.

3. Discounted Rates

If we accept your case, we'll never require
you to pay any fees or expenses up front.

Free Consultation

Fort Lauderdale Immigration Attorney

Contact Us Today!

Latest News

Reviews

Ratings